Cíle a aktivity

Cíle činnosti sdružení jsou především:

  • Rozšířit výuku hospodárného a bezpečného řízení motorových vozidel na co nejvyšší počet budoucích i stávajících řidičů (zejména držitelů řidičských oprávnění skupiny B) v zemi, a to za pomoci učitelů autoškol, kteří jsou držitelem „osvědčení o kvalifikaci“ v souladu s metodickými pokyny projektu ECOWILL.
  • Sdružovat a postupně dále rozšiřovat počet takto kvalifikovaných učitelů autoškol v ČR, poskytovat jim propagační, organizační a odbornou podporu, vytvářet vhodnou platformu pro vzájemnou profesní spolupráci a vykonávat kontrolu dodržování metodik vedení výuky členy sdružení.
  • Propagovat přednosti výuky hospodárné a bezpečné jízdy k cílovým skupinám a prosazovat její integraci jak do národní legislativy (upravující získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení všech druhů motorových vozidel), tak i do skutečné praxe a trvale usilovat o její další zlepšování.
  • Umožnit dalším osobám a organizacím, které výuku tohoto tzv. „ecodrivingu“ a jeho široké uplatnění v praxi v ČR považují za důležité, stát se přidruženými členy sdružení a podporovat jeho aktivity, jsou-li v souladu s vytyčenými cíli.

Z cílů sdružení vyplývají i odpovídající aktivity, které vykonává představenstvo sdružení i jednotliví členové. K těm hlavním patří vzdělávací aktivity organizované v podobě kurzů pro různé cílové skupiny.